Zuckertechnische Fachausdrücke

 

v jazyku

Zadejte hledaný výraz

 

Doporucený pojem

 

Vysvetlení

Poznámka

Afináda

Cukr vyčišťený rafinováním

Afinování

Příprava zádělu mísením cukru se sirobem a následné odstřeďování s případným krytím

Alkalita, efektívní

Míra pro alkalitu šťáv po vyčištění šťávy; zjišťuje se titrací filtrátu kalné 1. Saturované šťávy do pH 9,25 po odečtení celkové tvrdosti Historický pojem

Alkalita, optimální

Alkalita filtrátu kalné 2. saturované šťávy při saturaci až do minimálního obsahu vápniku

Alkalita, přirozená

Stejně jako "efektívní alkalita" titrace do pH 8,2 (na fenolftalein)

Alterovaná řepa

Viz: Řepa, alterovaná

Barevný typ

Číselný údaj pro vizuální hodnocení bílého cukru

Barometrická voda

Voda ze vstřikové kondenzace

Barva

Extinkční koeficient zjištěný za určitých podmínek, násobený faktorem 1000 Používané vlnové délky jsou 420 nm nebo 560 nm. Vztažná veličina pro extikční koeficient je koncentrace sušiny

Bíly cukr

Krystalický cukr vysoké čistoty Charakteristika jednotlivých bílých cukrů se odvozuje od klesající čistoty arabskými číslicemi (např. bílý cukr 1, bílý cukr 2)

Bílý sirob

Sirob odpadající při krytí Ne: Bílý odtok

Brýdové páry ze zrničů

Pára, která vzniká při krystalizaci odpařováním Ne: Brýdy z vaření

Carbokalk

Kal upravený do obchodní formy Také: Saturační vápno

Celkové kyseliny

Relatívní hodnota pro obsah aniontů v řepě příp. v meziproduktech, získaná za určitých podmínek

Čeření

Jedna z operací čištění šťávy, při níž se vnáší pálené vápno nebo vápenné mléko do šťávy (také předčeření, dočeření, následné čeření) - viz: 9.1.2

Čeřicí saturace

Jedna z oparací čištění šťávy, při níž se uvádí do šťávy současně vápno a oxid uhličitý

Čerstvá difúzni voda

Nejčastěji předem upravená voda přiváděná do difúzoru jako přídavná k řízkolisové vodě

Chladící krystalizátor

Aparát k provedení krystalizace chlazením Ne: Chladíci mísidlo

Chrást

V zemědelském významu: řepný list s hlavou Zkrácený termín: "List". Botanicky: asimilační orgán rostliny cukrovky, tvořený listovou čepelí a řapíkem"

Číslo, švédske

Poměr hmotnostního zlomku řízků o délce > 5 cm k hmotnostnímu zlomku řízků < 1 cm

Čištění šťávy

Částečné odstranění necukrů ze surové šťávy spojené s přípravou termostabilní lehké šťávy

Cukr

Označení pro disacharid sacharózu a výrobky cukrovarníckého průmyslu, které se z největší části skládají ze sacharózy

Cukrovina

Suspenze krystalů s vysokým obsahem krystalů

Dekantát

Ne: Čírá šťáva

Dekantér

Aparát ke koncentrování sraženiny v kalné šťávě sedimentací

Denaturace

Cílená změna řepných buněk, nečastěji působením tepla, jako předpoklad pro práci na difuzi Ne: Plasmolýza

Difúze

Jednotková operace k získání šťávy z cukrové řepy Lépe Extrakce, protože difúze je (fyzikálně) dílčí proces extrakce

Doba procesu krystallizace odpařováním

Doba od otevření přívodu páry až do jeho zavření během trvání pracovního cyklu

Doba šarže

a) Při odpařovací krystalizaci: doba od natahování až k začátku následujícího natahování, b) při odstřeďování: doba začátku plnění odstředivky až po začátek dalšího plnění

Dodatečně melasované řízky

Viz: Sušené řízky dodatečně melasované

Drobné balení

Jednotlivé balení do 10 kg

Drť plavící vody

Jemné úlomky řepy a jiných rostlin, obsažené v plavící vodě Ne: "Tabák""

Drť řízkolisové vody

Částice vyslazených řízků obsažené v řízkolisové vodě

Drť surové šťávy

Řepné částice obsažené v surové šťávě

Dusík, škodlivý

Část dusíku v řepě, která při zpracování přejde do melasy a tím působí melasotvorně Analyticky se určuje v extraktu řepné kaše nejčastěji -aminodusík, který ale tvoří jen část škodlivého dusíku

Efekt krystalizace chlazením

Rozdíl mezi čistotou matečného sirobu na počátku a na konci procesu krystalizace chlazením

Efekt krystalizace odpařováním

Rozdíl čistoty cukroviny a čistoty matečného sirobu cukroviny při jejím spouštění Ne: "Efekt vaření""

Efektivní alkalita

Viz: Alkalita, efektívní

Falešné zrno

Krystaly a srostlice nežádoucí velikosti Ne: Jemné zrno

Geneticky jednoklíčkové osivo

Viz: Osivo geneticky jednoklíčkové

Hlava

Viz: Hlava řepy

Hlava řepy

Společná základna listů rostliny řepy. Botanicky: epikotyl Zkrácený termín: "Hlava""

Invertní cukr

Směs stejných dílů glukózy a fruktózy vzniká hydrolýzou sacharózy (inverze)

Jednoklíčkové osivo

Viz: Osivo, jednoklíčkové

Kal

Viz: Saturační kal

Kalibrované osivo

Viz: Osivo, kalibrované

Kalná šťáva

Suspenze skládající se ze šťávy a saturační sraženiny (např. kalná šťáva 1, kalná šťáva 2)

Kalný podíl

Kalná šťáva, jíž byla odebrána část kapaliny Ne: "Kalová polévka" nebo "Hustý kal""

Kalový rybník

Zemní rybník k uložení kalů

Kandys

Cukr ve velkých krystalech, získaný zvláštním postupem krystalizace

Klér

Roztok z vykrytého nebo afinovaného cukru Označení nasleduje podle původu cukru, odpovídajíc krystalizačnímu schematu (např. klér bíleho cukru 2, klér surového cukru)

Koeficient přesycení

Kvocient z poměru cukr/voda přesyceného roztoku a poměru cukr/voda roztoku nasyceného za stejných podmínek (teploty a čistoty, případně poměru necukry/voda) Poměr obsahů sušin se nemá používat

Kritické přesycení

Viz: Přesycení, kritické

Krystal

Ne: Zrno nebo rozdělení velikosti zrna

Krystalizace

Vznik zárodků a růst krystalů nebo srostlic

Krystalizace chlazením

Krystalizace ochlazováním suspenze krystalů

Krystalizace odpařováním

Krystalizace odpařováním rozpouštědla

Krystalizační rychlost

Hmotnost krystalů vzniklá za časovou jednotku

Krystalizační schéma

Určení krystalizačních stupňů k získání cukru Ne: Svářecí schéma. Označení krystalizačních stupňů viz Dodatek

Krystalizát

Hmota krystalů získaná krystalizací

Krytí

Omytí krystalu sirobem, vodou nebo parou při odstřeďování

Kvocient čistoty

Obsah cukru vztažený k obsahu sušiny Číselný údaj (v procentech) jen s vyznačením metody

Kyneta

Žlab k dopravě řepy plavící vodou

Kyselina křemičitá, škodlivá

Podíl kyseliny křemičité ve vápenci, která přechází za podmínek 2. Saturace do roztoku

Lapač kamene

Látky, redukující

Číselný údaj jen se specifikací analytické metody, nejčastěji se počítá jako invertní cukr. Pojem "Redukující látky" není látkově definovatelný"

Lehká šťáva

Vyčištěná šťáva před odpařováním

Lisovaná šťáva

Lisováním získaná řepná buněčná šťáva

Lisované řízky

Vylisované vyslazené řízky

List

Viz: Chrást

Melasa

Odtok zadinové cukroviny

Melasované sušené řízky

Viz: Sušené řízky, melasované

Měrná délka řízků

Délka 100 g řizků bez drtě v metrech jako míra měrného povrchu nebo jemnosti řízků Ne: "Silinovo číslo""

Mísidlo

Aparát s míchadlem v úseku krystalizace k jímání nebo k přípravě cukroviny

Mísidlo řízků

Část stanice těžené šťávy Ne: "Spařovák""

Mokrá vykládka

Vykládání řepy proudem vody Ne: Elfa aj.

Mokré řízky

Obchodní pojem pro částečně odvodněné vyslazené řízky určené k odbytu

Nátah

Siroby, roztoky nebo suspenze přivedené ke krystalizaci

Naváření

Fáze diskontinuální krystalizace odpařováním Historický pojem

Necukerné látky

Viz: Necukry

Necukry

Obvyklý hromadný pojem pro všechny látky mimo cukr a vodu, které jsou obsaženy v surovinách a produktech cukrovarníckeho průmyslu Většinou zůstává nepovšimnuto, že mimo sacharózu sa mohou vyskytovat i jiné necukry. Jestliže se musí vzít tato skutečnost v úvahu, potom nepatří tyto ostatní cukry k necukrům.

Nesacharóza

Látky mimo sacharózu a vodu, které jsou obsažené v surovinách a produktech

Nesacharózové látky

Viz: Nesacharóza

Nožová vložka

Skříňovitý díl k upevnění řezačkového nože, který se vkládá do řezací desky nebo bubnu řezačky

Obalované osivo

Viz: Osivo, obalované

Obchodní melasa

Melasa, která odpovídá právě platným obchodním ujednáním

Obrušované osivo

Technicky jednoklíčkové osivo vyrobené z víceklíčkového osiva

Obsah cukru

c) Očišťený obsah cukru Relatívní ukazatel pro podíl cukru v řepě, který je za standardních podmínek získatelný v továrním procesu jako bílý cukr

Obsah cukru

b) Obsah veškerých cukrů Pojem "Obsah veškerých cukrů" se má používat při aplikaci na technické produkty se značným podílem jiných cukrů než sacharózy (např. tekuté cukry). Číselný údaj jen se specifikací analytické metody, nejčatěji se vyjadřuje jako sacharóza nebo invertní cukr. "Veškerý cukr" není žádny pojem

Obsah cukru

a) Obsah sacharózy Všeobecně se určuje polarimetricky (viz: polarizace). Použije-li se pojem "Obsah cukru" v tomto smyslu, nebere se v úvahu, že mohou být přítomny mimo sacharózu i jiné cukry. Číselný údaj jen se specifikací analytické metody."

Obsah krystalu

Hmotnostní zlomek krystalů v cukrovině

Obsah necukrů

Rozdíl mezi obsahem sušiny a obsahem cukru ve smyslu vysvětlivek a a b u hesla "Obsah cukru" Určuje-li se obsah necukrů s použitím obsahu veškerých cukrů, pak se tento obsah vypočte jako součet všech přítomných cukrů. Číselných údaj jenom s označením metody. Připomínka: při této definici se nebere v úvahu, že při sušení může dojít ke ztrátě nejen vody, ale i jiných těkavých látek

Obsah nesacharóz

Rozdíl mezi obsahem sušiny a sacharózy Číselné údaje jen s odkazem na analytickou metodu. Připomínka: při této definici se nebere v úvahu, že při sušení může dojít ke ztrátě nejen vody, ale i jiných těkavých látek

Obsah popela

Číselný údaj jenom s označením analytické metody (síranový popel, uhličitanový popel, konduktometrický popel)-viz 1.5.2.3

Obsah sacharózy

Viz: Obsah cukru Číselné údaje jen s vyznačením analytické metody

Obsah sušiny

Číselný údaj jen se specifikací analytické metody (gravimetricky, refraktometricky, areometricky)

Obsah veškerých cukrů

Viz: Obsah cukru

Očištěný obsah cukru

Viz: Obsah cukru, očištěný

Očkovací suspenze

Suspenze s definovaným počtem krystalů jako základ pro kontrolovaný růst krystalů k docílení žádoucího rozdělení velikosti krystalů

Očkování

Vnesení definoveného počtu úlomků krystalů ve formě slurry za účelem růstu krystalů

Očkování

Mechanický nebo tepelný zásah za účelem vzniku krystalizačních zárodků Ne: Očkování šokem nebo šokování

Odlučovač chrástu

Zařízení k odloučení rostlinných příměsí plovoucích na povrchu plavicí nebo prací vody Ne: Lapač plevele

Odlučovač kapek

Zařízení k odloučení sirobu nebo cukroviny z brýdové páry ze zrniče Ne: "Lapač šťávy" nebo "Hodek""

Odlučovač kořínků

Aparát k oddělování úlomků řepy, především kořínků z plavících a pracích vod Ne: "Lapač kořínků""

Odlučovač písku

Ne: "Odpískovač""

Odlučovač zeminy

Příklad: kotoučový odlučovač, tyčový buben, vibrátor Ne: Odlučovač nečistot nebo Lapač nečistot

Odnučovaný sirob

Sirob oddělený z cukroviny nučováním Ne: Nučová zkouška

Odpařovací stupeň

Odpařovací aparát (aparáty) pod daným tlakem topné páry (např. 1. stupeň, 2. stupeň) Ne: Teleso

Odpařovací sušárna

Sušení odpařováním bez přítomnosti inertních plynů

Odpařovák

Odstředěný sirob

Sirob oddělený z cukroviny v laboratorní odstředivce Odstředivkový vzorek

Odstředivka

Odtah surové šťávy

Hmotnost šťávy odebrané z difúzoru pro další zpracování, vztažená na hmotnost zpracované řepy Číselný údaj nejčastěji v procentech

Odtok

Nadřazený pojem pro všechny siroby odpadající při odstřeďování

Optimální alkalita

Viz: Alkalita, optimální

Osivo, geneticky jednoklíčkové

Osivo geneticky jednoklíčkových odrůd Také: "Osivo monogermní""

Osivo, jednoklíčkové

Společný pojem pro obrušované osivo a geneticky jednoklíčkové osivo

Osivo, kalibrované

Osivo upravené mechnicky a proséváním na jednotnou velikost

Osivo, obalované

Osivo upravované obalováním na jednotnou velikost

Plavící voda

Voda k transportu řepy

Plnohodnotné řízky

Viz: Řízky, plnohodnotné

Podíl drtě

Podíl řízků kratších než 1 cm

Polarizace

V cukrovarnícke analytice vžité označení pro optickou otáčivost cukrovarníckého produktu v %, měřenou za definovaných podmínek (ICUMSA), vztaženou na otáčivost čisté sacharózy, měřenou za stejných podmínek Číselné údaje ve °Z. Ne: a) Polarizování, b) Polarizační cukr, c) Polarizát, Polarizační kapalina. Místo toho: a) měřit, určit

Pračka řepy

Příklad: trysková pračka, hřeblová pračka, bubnová pračka, cyklonová pračka Ne: "Praní řepy""

Praní řepy

Provozní úsek, nebo stanice k čištění řepy

Předem melasované sušené řízky

Viz: Sušené řízky, předem melasované

Přesycení, kritické

Přesycení, při němž se začnou tvořit zárodky Ne: "Začátek tvorby jemného zrna"

Přirozená alkalita

Viz: Alkalita přirozená

Proces krystalizace odpařováním

Průběh odpařovací krystalizace diskontinuálně

Rafináda

Obchodní označení pro bílý cukr velmi vysoké kvality

Rafinování

Překrystalizování

Redukující látky

Viz: Látky, redukující

Řepa

Zkrácené označení pro kořen rostliny cukrovky. Botanicky: ztlušťelý hlavní kořen s hypokotylem, sloužící k ukládání rezervních látek

Řepa, alterovaná

Řepa se sníženou zpracovatelností, způsobenou vnějšími vlivy Žádá-li se přesný popis, má se použít výraz "Řepa poškozená mrazem" (ne: "zmrzlá řepa)"

Řepa, rozvětvená

Řepa s více než jedním kůlovým kořenem

Řepná fréza

Zařízení k přípravě řepné kaše z jednotlivých řep

Řepná kaše

Vzorek řepy ve formě kaše připravený speciálním způsobem pro analýzu

Řepná pila

Zařízení k přípravě řepné kaše

Řepná zemina

Zemina, která je dopravovaná do továrny se řepou

Řepné čerpadlo

Speciální rotační čerpadlo k dopravě řepy a vody

Řepný hrobek

Hromádka řepy na poli chráněná proti vlyvům počasí Ne: "Řepná hromada""

Řepný kořínek

Dolní, silně zúžená část řepy

Řezačka

Ne: "Stroj na řízky""

Řezačkové nože

Nože určené k nasazení do nožových vložek

Řízkolisová voda

Tekutina odtékajíci z řízkolisů

Řízky

Řepa rozřezaná v řezačce Ne: "Řezy""

Řízky, plnohodnotné

Obchodní název pro sušené nevyslazené řízky (též lisované) určené pro odbyt

Rozdělovací mísidlo

Zařízení k rozdělování cukroviny před odstředivkami Ne: "Mixér""

Rozvětvená řepa

Viz: Řepa, rozvětvená

Rychlost růstu krystalů

Přírůstek hmotnosti krystalizátu vztažený na čas a plochu povrchu, která je k dispozici

Sacharóza

V chemii nejpoužívanejší triviální název pro -D-Glucopyranosyl--D-fructofuranosid Z ostaních triviálních názvů se nemá užívat v oblasti řepných cukrovarů "Třtinový cukr" pro možnou záměnu s cukrem z cukrové třtiny (srv. Také "Řepný cukr" jako označení pro cukr z cukrovky)"

Saturace

Pracovní operace čištění šťávy, při níž se uvádí do čeřené šťávy plyn obsahující CO2 (např. 1. saturace, 2. saturace)

Saturační kal

Sraženina vzniklá účinkem vápna a oxidu uhličitého, která ve směsi s větším nebo menším množstvím kapaliny nabývá kalovité konzistence Krátce: Kal

Saturační plyn

Plyn s vyšším obsahem oxidu uhličitého k použití při saturaci, plyn z vápenné pece

Saturační vápno

Viz: Saturační kal

Saturovat

Uvádění plynu obsahujíciho oxid uhličitý do čeřené šťávy

Seříznutí

Oddělení hlavy řepy, která není vhodná pro hospodárne získavaní cukru

Síření

Uvádění oxidu siřičitého (ve třtinovém cukrovarnítví také pracovní operace čištění šťávy)

Sirob

Nadřazený pojem pro cukerné roztoky vyšší koncentrace Ne: "Roztok" nebo "Šťáva""

Skladovaná řepa

Uskladněná řepa (v protikladu k čerstvě sklizené řepě)

Škodlivá kyselina křemičitá

Viz: Kyselina křemičitá, škodlivá

Škodlivý dusík

Viz: Dusík, škodlivý

Smetky cukru

Hotové produkty (bílý cukr, surový cukr aj.), které se pro nedostačující jakost musí vrátit do výrobního procesu Ne: Špinavý cukr""

Splachovací hubice

Pohyblivě umistěná tryska k postřikování a/nebo plavení řepy

Splachování

Vykládaní řepy vodním proudem

Srostlice

Útvar vzniklý srůstem více krystalů Ne: Konglomerát, Aglomerát nebo Drúza

Šťáva

Nadřazený pojem pro vodný roztok cukru a necukrů za účelem růstu krystalů

Stupeň difúze

Cukr obsažený v surové šťávě vztažený k (hmotnosti) přivedeného cukru

Surová šťáva

Šťáva získaná z difúzoru, určená k dalšímu zpracování

Surový cukr

Krystalický cukr menší čistoty jakožto konečný výrobek v surovárnách nebo mezivýrobek ve smíšenkách s výjimkou zadinového cukru Označení jednotlivých surových cukrů arabskými číslicemi odpovídá klesajíci čistotě (např. surový cukr 1, surový cukr 2)

Sušárna s nízkou teplotou

Odpařovací sušárna se sušením v oblasti nízkych teplot

Sušárna s vysokou teplotou

Odpařovací sušárna se sušením v oblasti vysokých teplot

Sušené řízky

Usušené lisované řízky (také lisované)

Sušené řízky, dodatečně melasované

Usušené lisované řízky s přidáním melasy po sušení (také lisované)

Sušené řízky, melasované

Obchodní pojem pro směs sušených řízků a melasy v souladu s předpisy o krmivech (také lisované)

Sušené řízky, předem melasované

Lisované řízky s přídavkem melasy před sušením (také lisované)

Sušina

Ve většině případů odpovídá bezvodé látce

Suspenze krystalů

Směs z krystalů a sirobů

Švédske číslo

Viz: Číslo švédské

Těžká šťáva

Koncentrovaná šťáva po odpařování

Ukládka řepy

Zásoba řepy na přiměřeně upravených plochách v obvodu továrny Ne: "Řepné silo""

Ulpělá zemina

Zemina ulpělá na řepě, vztažená ke hmotnosti čisté (zeminy zbavené) řepy

Větrání skladované řepy

Protlačování vzduchu k udržení žádané teploty při skladování

Víceklíčkové osivo

Viz: Osivo víceklíčkové

Voda k dopravě kalu

Voda služící k hydraulické dopravě saturačního kalu a/nebo řepné zeminy

Vstřiková voda

Voda pro vstřikovou kondenzaci

Vyběhlice

Rostliny cukrovky kvetoucí a uzrávající již v prvním vegetačním roce

Vypařovací sušárna

Sušení vypařováním za přítomnosti inertních plynů

Vyslazené řízky

Viz: Řízky vyslazené

Vysoušení

Odpařovací krystalizace na konci natahování až po dosažení předepsaného obsahu sušiny hotové krystalizace Historický pojem

Vznik zárodků

Vznik nových malých krystalů schopných růstu

Vzorkovač řepy

Vpichovací zařízení k odběru vzorků řepy z dodávky

Zadinový cukr

Cukr nízké čistoty z posledního krystalizačního stupně ve smíšenkách nebo surovárnách

Zahušťovací filtr

Aparát ke koncentrování sraženiny v kalné šťávě filtrací

Zelený sirob

Sirob odpadající při odstřeďování cukroviny

Zrnič

Aparát k provedení krystalizace odpařováním Ne: "Varostroj""

Ztráty difúzy

Podíl přivedeného cukru, který není obsažen v surové šťávě, vztažený na masu řepy