Zuckertechnische Fachausdrücke

 

This term is

Enter search term

 

term

 

description

comment

"bieten, beschadigde ; bieten, slechte"

Door externe omstandigheden minder goed verwerkbare bieten. Bijvoorbeeld door vorst (ook wel vorstbieten genoemd).

(af)dekken

Afspoelen van de suikerkristallen met water, sap of stoom.

(genetisch) éénkiemig zaad

affi-suiker, geaffineerde suiker

Door affineren gereinigde suiker (meestal naproduktsuiker).

affineren

"Reinigingsstap van suiker; door het creeeren van een magma door mengen van suiker en stroop en deze vervolgens te centrifugeren (en evt. af te dekken)."

afkoken

Laatste indikfase bij verdampingskristallisatie (vanaf einde volkoken), waarbij geen sap of stroop meer wordt ingetrokken.

afloop, stroop

Algemeen begrip voor alle bij het centrifugeren afgescheiden vloeistofstropen.

alg. : droger

Apparaat voor het drogen van geperste pulp door middel van warme lucht

alkaliteit, effectieve

Maat voor de alkaliteit van het sap naar de sapzuivering. Bepaling door titratie van het filtraat van het 1ste carbonatatiesap tot pH = 9,25 en aftrekken van de totale hardheid.

alkaliteit, natuurlijke

"Als effectieve alkaliteit; titratie tot pH = 8,2 (fenolftaleine)"

alkaliteit, optimale

Alkaliteit van het 2de carbonatatiesap bij carbonatatie tot een minimum calciumgehalte.

arme afloop, arme stroop

Stroop die onstaat door het centrfiugeren zonder afdekken.

asgehalte

Gehalte aan as. Getal afhankelijk van analysemethode en astype.

beluchten van opgeslagen bieten

Doorblazen van bietenhoop met lucht om de gewenste opslagtemperatuur te handhaven.

Betacal (R)

Handelsnaam voor schuimaarde, d.i. retentaat 1ste carbonatatiefilters.

biet

Het worteldeel van de suikerbiet, botanisch de dikke hoofwortel met hypocotyl waarin suiker is opgeslagen

biet, vertakte

Biet met meer dan één hoofdwortel

bietenbrij

Voor analysedoeleinden fijngemaakt bietmateriaal

bietengoot, zwemgoot

Goot voor het transporteren van de bieten met behulp van zwemwater.

bietengrond

Grond die met de bieten naar de fabriek gebracht wordt.

bietenhoop

Bietenhoop op de akker.

bietenkop, kop

Basis van de bladeren van de suikerbiet. Botanisch: Epikotyl.

bietenloof, (bieten)blad

Bladeren van de suikerbiet. Na oogsten: bladeren met (deel van) kop.

bietenopslagplaats

Opslagplaats voor bieten op fabrieksterrein.

bietenpomp

Speciale centrifugaalpomp voor het transporteren van bieten en water.

bietenrasp

Handgereedschap voor het maken van een bietenbrei uit afzonderlijke bieten

bietenspuit

Beweegbare sproeikop voor het afspuiten of wegspuiten van bieten

bietenstaart

Onderste dunne deel van de suikerbiet.

bietenwasmolen, bietenwastrommel

Apparaat voor het nat reinigen van de bieten.

bietenwasser

Apparaat voor het nat reinigen van de bieten.

bietenzaag

Apparaat voor het maken van een bietenbrei uit afzonderlijke bieten

broeitrog

Deel van het extraktieproces van het snijdsel. Belangrijkste functie is denaturatie van het snijdsel.

carbonatatie

"Processtap in de sapzuivering waarbij CO2-gas door het gekalkte sap geblazen wordt; meestal 2 carbonatatiestappen aanwezig (1ste en 2de carbonatatie)."

carbonatatiegas

"Gas met een verhoogd CO2-gehalte wat wordt gebruikt voor de carbonatatie; kalkovengas."

carbonatatiesap, gecarbonateerd sap

Suspensie van sap en neerslag uit de carbonatatie

carbonateren

Doorblazen van carbonatiegas (gas met hoog CO2-gehalte) door gekalkt sap.

centrifuge

"Apparaat voor de fysische scheiding van stroop en kristallen door centrifugeren; eventueel gevolgd door wassen van de kristallen door afdekken."

chargetijd, cyclustijd

a) Bij batch verdampingskristallisatiepannen: Tijd vanaf het begin intrekken tot begin volgende intrekken. b) Bij batch centrifuge: Tijd vanaf het begin vullen tot het volgende vullen.

condensorwater

Water wat wordt toegevoerd naar de condensor voor neerslaan van dampen.

conglomeraat

Aan elkaar vergroeide kristallen

consumentenverpakking, retailverpakking

Kleinverpakking tot 10 kg.

dampdroger

Apparaat voor het drogen van geperste pulp door middel van oververhitte stoom.

decanteur

"Apparaat voor afscheiding van vaste stof door sedimentatie; gebruikt voor afscheiden neerslag in gecarbonateerd sap. "

denaturatie

"Doelbewuste beschadiging van celmembraan in cellen suikerbiet voor goed kunnen extraheren suiker; meestal door hogere temperaturen."

diffusieverlies

Aandeel van de bij de extractie niet gewonnen suiker in het ruwsap, uitgedrukt in percentage van biet.

diksap

"Ingedikt sap na de verdamping; drogestofgehalte is ongeveer 75%."

droge pulp

Gedroogde perspulp

droge stof

Watervrije stof

droge stof gehalte

Fractie van droge stof op totaal

dunsap

"Gezuiverd sap voor de verdamping; drogestofgehalte is ongeveer 15%."

éénkiemig zaad

Verzamelbegrip voor precisiezaad en eenkiemig zaad.

entgrein

Suspensie met een gedefinieerd aantal en grootte van kristallen voor een gecontroleerde kristalgroei tot een gewenste kristalgrootteverdeling.

extractie, diffusie

Processtap voor de suikerwinning uit suikerbieten, waarbij door extractie suikerhoudend sap ontstaat.

extractiegraad, extractierendement

Verhouding van in de ruwsap gewonnen suiker en toegevoerde suiker in snijdsel

gecalibreerd zaad

Door mechanische bewerking en zeven op een grootte gebracht zaad.

gehalte niet-suikers

"Fractie niet-suikers; verschil tussen droge stof-gehalte en saccharosegehalte"

gehalte niet-suikers

"Fractie niet-suikers; verschil tussen droge stof-gehalte en saccharosegehalte"

gemelasseerde droge pulp

gemelasseerde droge pulp

Handelsnaam voor mengsel van gedroogde pulp en melasse

grasvanger, bladvanger

Apparaat voor de afscheiding van gras of blad bij het wassen van de bieten

greineren

Het inbrengen van een gedefinieerd aantal entkristallen voor verdere groei door kristallisatie tot grotere kristallen

grondafscheider

Apparaat voor de mechanische afscheiding van grond aan biet.

grondtarra

Gehalte aan grond aan bieten.

handelsmelasse

Melasse die voldoet aan de afgesproken verkoopspecificatie

helderloop

Bovenloop van (heldere) vloeistof van decanteur.

indikfilter

Apparaat voor verhoging van het vaste stofgehalte in carbonatatiesap door filtratie.

intrekstroop

Aan de kookpannen toegevoerde sappen of stropen.

invert(suiker)

Mengsel van gelijke hoeveelheden glucose en fructose door hydrolyse van saccharose

kalking

Processtap(pen) in de sapzuivering, waarbij kalkmelk of gebrande kalk toegevoegd wordt (in voorkalking, hoofdkalking of nakalking)

kalkingscarbonatatie

Processtap in de sapzuivering waarbij gelijktijdig kalk of kalkmelk en CO2-gas ingevoerd worden.

kandij, kandijsuiker

Zeer grote suikerkristallen door bijzonder kristallisatieproces

kiemvorming, nucleatie

Spontaan ontstane kleine kristallen die verder door kristallisatie kunnen doorgroeien.

kiezelzuren, silicaten, schadelijke

Fractie van kiezelzuren in kalksteen die onder bepaalde omstandigheden in 2de carbonatatie in oplossing gaan.

klaarsel

"Oplossing van suiker uit de centrifuges voor herkristallisatie; meestal opgelost in dunsap."

kleur

Onder vastgelegde omstandigheden bepaalde extinctiecoëfficiënt, vermenigvuldigd met een faktor 1000 .

kleurtype

Kengetal voor de visuele beoordeling van witsuiker.

koelkristallisatie

Kristallisatie door koelen van de magma

koelkristallisator

Apparaat voor uitvoering koelkristallisatie

kookdampen

Damp die onstaat bij de verdampingskristallisatie door verdampen van water.

kop

Basis van de bladeren van de suikerbiet. Botanisch: Epikotyl.

koppen

Het scheiden van de biet en de kop van de biet.

kristal

kristalgehalte

Gewichtspercentage van de kristallen in de magma

kristalgroeisnelheid

kristallisatie

Kiemvorming en groei van kristallen of kristalconglomeraten

Kristallisatieschema

Procesconfiguratie van kristallisatiestation met als doel bereiken van gewenste produktspecificatie en geringe melassesuikerverliezen

kristallisatiesnelheid

Per tijdseenheid gevormde kristalmassa

Lagetemperatuurdroger

Droogapparaat voor het drogen van geperste pulp aan verhitte lucht bij relatief lagere temperaturen.

malaxeur

Apparaat voor de buffering en nakristallisatie van masse cuite na de kookpannen.

masse cuite

Technisch mengsel van kristallen en stroop.

massecuite

Bij het kristalliseren ontstane kristalmassa

meerkiemig zaad

melasse

Afloopstroop naproduktcentrifuges

messenblok

Kastvormige messenhouder die in een bieten snijmachine ingezet wordt

moes(aandeel)

Fractie van het snijdsel onder 1 cm lengte

Naproduktsuiker

Suiker uit de centrifuges van de laatste kristallisatiestap

natte bietenontvangst

Lossen van bieten door waterspuitkannonen

natte pulp

niet ontwaterde geëxtraheerd bietensnijdsel

natte pulp

Snijdsel waaruit de suiker is geextraheerd.

natuurlijke alkaliteit

Zie: alkaliteit, natuurlijke

niet-suiker

Verzamelbegrip voor in grondstoffen en produkt aanwezige vaste of opgeloste stoffen of zouten behalve saccharose en water

niet-suikers

In grondstoffen en produkt aanwezige vaste of opgeloste stoffen behalve saccharose en water

niet-suikers

In grondstoffen en produkt aanwezige vaste of opgeloste stoffen behalve saccharose en water

niet-suikers

In grondstoffen en produkt aanwezige vaste of opgeloste stoffen of zouten behalve saccharose en water

nutsch-stroop

De door nutschen uit een magma gewonnen stroop

Opgeslagen bieten

-

optimale alkaliteit

Zie: alkaliteit, optimale

oververzadiging

Quotiënt van suiker/water-verhouding van de oververzadigde oplossing en de suiker/water-verhouding van een bij dezelfde omstandigheden (temperatuur en reinheid respectievelijk nietsuiker/water-verhouding ) verzadigde oplossing.

oververzadiging, kritische

Oververzadiging waarbij spontane kiemvorming optreedt

perspulp

Door pulppersen afgeperste en geextraheerd bietensnijdsel

perssap

Door persen gewonnen bietencelsap

perswater

Suikerhoudend water wat vrijkomt bij de pulppersen

pillenzaad, ingehuld zaad, omhuld zaad

Zaad wat door coating op een gelijke grootte is gebracht

pillenzaad, ingehuld zaad, omhuld zaad

Zaad wat door coating op een gelijke grootte is gebracht

polarisatie

In de suikerindustrie ingeburgerde aanduiding voor de optische draaiing van een produkt in procenten, gemeten onder vastgestelde condities (ICUMSA), betrokken op een bij gelijke condities gemeten draaiing van zuivere saccharose.

precisiezaad

Zaad (pillenzaad) wat wordt gebruikt voor precies zaaien (gelijke afstanden, enkel zaad).

pulp in perswater

In het perswater aanwezige pulpdeeltjes

pulp in ruwsap

In het ruwsap aanwezige pulpdeeltjes

raffineren

Zuivering van suiker door herkristallisatie

reducerende stoffen

"Getal van reducerende stoffen; wordt meestal in invertsuiker uitgedrukt; afhankelijk van analysemethode. "

reducerende stoffen

reinheid

Verhouding tussen suikergehalte en totale drogestofgehalte.

reinheidsafbouw koelkristallisatie

Verschil in reinheid tussen de moederloog bij het begin en aan het einde van het koelkristallisatieproces

reinheidsafbouw verdampingskristallisatie

Verschil in reinheid tussen de moederloog bij het begin en aan het einde van het verdampingskristallisatieproces

rijke afloop, rijke stroop

"Stroop die onstaat bij het afdekken; stroop met een hogere reinheid dan de arme stroop. "

rupro

Apparaat voor het nemen van bietenmonsters uit een lading

ruwe suiker, ruwsuiker

"Suikerkristallen met een geringere reinheid; eindprodukt bij ruwsuikerfabrieken of als suiker van de tussenprodukt kristallisatie bij witsuikerfabrieken. "

ruwsap

Het in de extractie uit snijdsel gewonnen suikerhoudend sap

saccharosgehalte, suikergehalte

sacharose, sucrose

Veelgebruikte triviale naam voor a-d-glucopyranosyl-b-d-fructofuranoside

sap

Algemeen begrip voor de al dan niet bewerkte waterige oplossing van suiker en niet-suikers uit planten.

sapaftrek

Verhoudingsgetal voor de extractiestap: het massadebiet aan ruwsap gedeeld door het massadebiet aan ingevoerd snijdsel.

sapvanger

Apparaat voor het afscheiden van sap, stroop of cuite uit kookdampen.

sapzuivering

Processtap in de suikerproduktie, waarbij een deel van de niet-suikers wordt verwijderd en een thermostabiel dunsap wordt gemaakt.

schadelijke kiezelzuren, silicaten

schadelijke stikstof

Zie: Stikstof, schadelijke

schieter

Suikerbietplant die zich al in het eerste groeijaar ontwikkelt om te bloeien en zaad te dragen.

schuimaarde

schuimaarde, sludge

Door reactie van Calciumhydroxide en CO2 gevormde neerslag die met meer of minder water een sludge-achtige substantie heeft.

schuimaardeput

Bekken voor het opslaan van schuimaarde.

Schweden-getal

"Kengetal; verhouding van de massafractie van snijdsel met een lengte van > 5 cm tot de massafractie van snijdsel met een lengte < 1 cm."

Silin-getal

"Een getal wat wordt bepaald door de lengte van 100 gr (moesvrij) snijdsel te bepalen, uitgedrukt in m; maat voor de fijnheid van het snijdsel."

sludge

Carbonatatiesap waaraan meer of minder vloeistof is onttrokken.

snijdsel

Specifiek gesneden bietendeeltjes voor de verdere extractie van suiker.

snijmes

Mes voor gebruik in snijmolen.

snijmolen

Apparaat voor het maken van snijdsel uit suikerbieten.

staartenafscheider

Apparaat voor het verwijderen van bieten breukstukken (dit zijn voornamelijk staarten) uit het zwem- en/of waswater.

stenenvanger

Apparaat voor de afscheiding van stenen uit een stroom bieten met water.

stikstof, schadelijke

Aandeel van oplosbaar vrijkomend stikstof in suikerbieten dat melassevormend is.

stortsuiker

Suiker eindprodukt (witsuiker, ruwsuiker etc. ), die vanwege onvoldoende kwaliteit voor herverwerking in het suikerproduktieproces wordt teruggenomen.

stroop

Algemeen begrip voor suikeroplossingen met een hoog drogestofgehalte.

Suiker, geraffineerde

Handelsnaam voor witsuiker met een zeer hoge reinheid.

suiker, sucrose, sacharose

Algemeen begrip voor sacharose en produkten die voor het overgrote deel uit sacharose bestaan.

suikergehalte

suikergehalte, totaal

Bij technische produkten met een wezenlijk aandeel aan andere suikerachtige stoffen moet het totaal suikergehalte gebruikt worden. Bij kengetal moet analysemethode worden aangeduid, meestal berekend op basis van saccharose of invert.

sulfitatie

Invoeren van zwaveldioxide

tapsnek

Verdeelschroef of mixer voor het verdelen van de cuite naar de centrifuges.

Trommeldroger

Droogapparaat voor het drogen van geperste pulp aan verhitte lucht bij relatief hogere temperaturen.

vals grein

Spontaan ontstane en ongewenste kristallen van ongecontroleerde grootte.

valwater

Water komend uit de condensors waarin dampen zijn neergeslagen.

verdampingskristallisatie

Kristallisatie door evenwichtsverschuiving door het verdampen van het oplosmiddel water.

verdampingskristallisatieproces, kookproces

"Procesverloop bij de verdampingskristallisatie; bij batch-kookpannen: van begin intrekken tot en met einde afkoken."

verdampingskristallisator, vacuumkookpan

Apparaat voor het uitvoeren van een verdampingskristallisatie

verdampingslichaam

Apparaat voor het indikken door verdamping van suikerhoudende sappen, zonder als doel kristallen te vormen of laten groeien.

verdampingstrap, verdampingseffect

Onder een bepaalde dampdruk werkende verdampingslichaam. Vaak wordt het verdampingslichaam met de hoogste dampdruk de eerste trap, vervolgens de tweede trap etc.

verswater

"Aan de extractie (additioneel aan het perswater) toegevoegd vers water; dit verswater is meestal voorbehandeld. "

volkoken

Fase tijdens het batch verdampingskristallisatieproces waarbij na het greineren sap wordt ingetrokken tot de fase afkoken.

witsuiker

"Eindprodukt witsuikerfabrieken; suiker met een hoge reinheid."

zaad, (genetisch) éénkiemig

Zaad van genetisch eenkiemige soorten.

zandafscheider

zwemwater

Water voor het transporteren van de bieten.