Zuckertechnische Fachausdrücke

 

This term is

Enter search term

 

Doporučený pojem

 

Vysvetlenie

Poznámka

Afináda

Cukor vyčistený rafinovaním

Afinovanie

Príprava afinády miešaním cukru so sirupom a následným odstreďování s prípadným vykryvaním

Alkalita, efektívna

Miera pre alkalitu štiav po vyčistení šťavy; zisťuje sa titráciou filtrátu kalnej 1. Saturovanej šťavy do pH 9,25 po odpočitaní celkovej tvrdosti Historický pojem

Alkalita, optimálna

Alkalita filtrátu kalnej 2. saturovanej šťavy pri saturácii až do minimálneho obsahu vápnika

Alkalita, prirodzená

Tak isto ako "efektívna alkalita" titrácia do pH 8,2 (na fenolftalein)

Alterovaná repa

Viď: Repa, alterovaná

Barometrická voda

Voda zo vstrekovej kondenzácie

Biely cukor

Kryštalický cukor vysokej čistoty Charakteristika jednotlivých bielych cukrov se odvodzuje od klesajúcej čistoty arabskými číslicami (napr. biely cukor 1, biely cukor 2)

Biely sirup

Sirup vznikajúci pri vykrývaní Nie: Biely odtok

Brýdové pary zo zrničov

Para, ktorá vzniká pri kryštalizácii odparováním Nie: Brýdy z varenia

Carbokalk

Kal upravený do obchodnej formy Tiež: Saturačné vápno

Celkové kyseliny

Relatívna hodnota pre obsah aniontov v repe príp. v medziproduktoch, získaná za určitých podmienok

Čerenie

Jedna z operácií čistenia šťavy, pri ktorej sa vnáša pálené vápno alebo vápenné mlieko do šťavy (tiež predčerenie, dočerenie, následné čerenie) - viď: 9.1.2

Čerstvá difúzna voda

Nejčastejšie vopred upravená voda privádzaná do difúzora ako prídavná k rezkolisovej vode

Chladiaci kryštalizátor

Aparát k prevedeniu kryštalizáce chladením Nie: Chladiace miešadlo

Chrast

V poľnohospodárskom význame: repné listy s hlavou Skrátený termín: "List". Botanicky: asimilačný orgán rastliny cukrovej repy, tvorený listovou čepeľou a rapík"

Čistenie šťavy

Čiastočné odstránenie necukrov zo surovej šťavy spojené s prípravou termostabilne ľahkej šťavy

Cukor

Označenie pre disacharid sacharózu a výrobky cukrovarníckého priemyslu, ktoré sa z najväčšej časti skladajú zo sacharózy

Cukrovina

Suspenzia kryštálov s vysokým obsahom kryštálov

Dekantát

Nie: Číra šťava

Dekantér

Aparát na skoncentrovanie zrazeniny v kalnej šťave sedimentáciou

Denaturácia

Cielená zmena repných buniek, nečastejšsie pôsobením tepla, ako predpoklad pre prácu na difúzii Nie: Plazmolýza

Difúzia

Jednotková operácia k získaniu šťavy z cukrovej repy Lepšie extrakcia, pretože difúzia je (fyzikálne) časť procesu extrakcie

Doba procesu kryštalizácie odparovaním

Doba od otvorenia prívodu pary až do jeho zatvorenia počas trvania pracovného cyklu

Doba šarže

a) Pri kryštalizácii odparovaním: doba od naťahovania až k začiatku nasledujúceho naťahovania, b) pri odstreďovaní: doba začiatku plnenia odstredivky až po začiatok ďalšieho plnenia

Dodatočne melasované rezky

Viď: Sušené rezky dodatočne melasované

Drobné balenie

Jednotlivé balenie do 10 kg

Drť plaviacej vody

Jemné úlomky repy a iných rastlín, obsiahnuté v plaviacej vode Nie: "Tabak""

Drť rezkolisovej vody

Častice vysladených rezkov obsiahnuté v rezkolisovej vode

Drť surovej šťavy

Repné častice obsiahnuté v surovej šťave

Dusík, škodlivý

Časť dusíka v repe, ktorá pri spracovaniu prejde do melasy a tým pôsobí melasotvorne Analyticky se určuje v extrakte repnej kaše najčastejšie -aminodusík, ktorý ale tvorí len časť škodlivého dusíka

Efekt kryštalizácie chladením

Rozdiel medzi čistotou matečného sirupu na začiatku a na konci procesu kryštalizácie chladením

Efekt kryštalizácie odparovaním

Rozdiel čistoty cukroviny a čistoty matečného sirupu cukroviny pri jej spúšťaní Nie: "Efekt varenia""

Efektívna alkalita

Viď: Alkalita, efektívna

Falošné zrno

Kryštály a zrastlice nežiadúcej veľkosti Nie: Jemné zrno

Farba

Extinkčný koeficient zistený za určitých podmienok, násobený faktorom 1000 Používané vlnové dlžky sú 420 nm alebo 560 nm. Vzťahovaná veličina pre extinkčný koeficient je koncentrácia sušiny

Farebný typ

Číselný údaj pre vizuálne hodnotenie bieleho cukru

Geneticky jednoklíčkové osivo

Viď: Osivo geneticky jednoklíčkové

Hlava

Viď: Hlava repy

Hlava repy

Spoločná základňa listov rastliny repy. Botanicky: epikotyl Skrátený termín: "Hlava""

Invertný cukor

Zmes rovnakých dielov glukózy a fruktózy vzniká hydrolýzou sacharózy (inverzia)

Jednoklíčkové osivo

Viď: Osivo, jednoklíčkové

Kal

Viď: Saturačný kal

Kalibrované osivo

Viď: Osivo, kalibrované

Kalná šťava

Suspenzia skladajúca sa zo šťavy a saturačnej zrazeniny (napr. kalná šťava 1, kalná šťava 2)

Kalný podiel

Kalná šťava, ktorej bola odobraná časť kvapaliny Nie: "Kalová polievka" alebo "Hustý kal""

Kalový rybník

Zemný rybník k uloženiu kalov

Kandys

Cukor vo veľkých kryštáloch, získaný zvláštným postupom kryštalizácie

Kléra

Roztok z vykrytého alebo afinovaného cukru Označenie nasleduje podľa pôvodu cukru, zodpovedajúc schéme kryštalizácie (napr. kléra bieleho cukru 2, kléra surového cukru)

Koeficient presýtenia

Kvocient z pomeru cukor/voda presýteného roztoku a pomeru cukor/voda roztoku nasýteného za rovnakých podmienok (teploty a čistoty, prípadne pomeru necukry/voda) Pomer obsahov sušín se nemá používať

Kritické presýtenie

Viď: Presýtenie, kritické

Kryštál

Nie: Zrno alebo rozdelenie veľkosti zrna

Kryštalizácia

Vznik zárodkov a rast kryštálov alebo zrastlic

Kryštalizácia chladením

Kryštalizácia ochlaďováním suspenzie kryštálov

Kryštalizácia odparovaním

Kryštalizácia odparováním rozpúšťadla

Kryštalizačná rýchlosť

Hmotnosť kryštálov vzniknutá za časovú jednotku

Kryštalizačná schéma

Určenie kryštalizačných stupňov k získaniu cukru Nie: Schéma varenia. Označenie kryštalizačných stupňov viď Dodatok

Krystalizát

Hmota kryštálov získaná kryštalizáciou

Kvocient čistoty

Obsah cukru vztiahnutý k obsahu sušiny Číselný údaj (v percentách) len s vyznačením metódy

Kyneta

Žlab k doprave repy plaviacou vodou

Kyselina kremičitá, škodlivá

Podiel kyseliny kremičitej vo vápenci, ktorá prechádza za podmienok 2. saturácie do roztoku

Ľahká šťava

Vyčistená šťava pred odparovaním

Lapač kameňov

Látky, redukujúce

Číselný údaj len so špecifikáciou analytickej metódy, najčastejšie sa počíta ako invertný cukor. Pojem "Redukujúce látky" nie je látkovo definovateľný."

Lisovaná šťava

Lisovaním získaná repná bunečná šťava

Lisované rezky

Vylisované vysladené rezky

List

Viď: Chrast

Melasa

Odtok zadinovej cukroviny

Melasované sušené rezky

Viď: Sušené rezky, melasované

Merná dlžka rezkov

Dlžka 100 g rezkov bez drte v metroch ako miera merného povrchu alebo jemnosti rezkov Nie: "Silinové číslo""

Miešadlo

Aparát s miešadlom v úseku kryštalizáce k príjmu alebo k príprave cukroviny

Miešadlo rezkov

Časť stanice získavania šťavy Nie: "Sparovák""

Mokrá vykládka

Vykládka repy prúdom vody Nie: Elfa ai.

Mokré rezky

Obchodný pojem pre čiastočne odvodnené vysladené rezky určené k odbytu

Náťah

Sirupy, roztoky alebo suspenzie privedené ku kryštalizácii

Naváranie

Fáza diskontinuálnej kryštalizácie odparovaním Historický pojem

Necukorné látky

Viď: Necukry

Necukry

Obvyklý hromadný pojem pre všetky látky mimo cukru a vody, ktoré sú obsiahnuté v surovinách a produktoch cukrovarníckeho priemyslu Väčšinou zostává nepovšimnutým, že mimo sacharózu sa môžu vyskytovať aj iné necukry. Ak sa musí vziať táto skutočnosť v úvahu, potom nepatria tieto ostatné cukry k necukrom.

Nesacharóza

Látky okrem sacharózy a vody, ktoré sú obsiahnuté v surovinách a produktoch

Nesacharózové látky

Viď: Nesacharóza

Nožová vložka

Skriňovitý diel k upevneniu rezačkového noža, ktorý sa vkladá do rezacej dosky alebo bubna rezačky

Obalované osivo

Viď: Osivo, obalované

Obchodná melasa

Melasa, ktorá zodpovedá práve platným obchodným ujednaniam

Obrusované osivo

Technicky jednoklíčkové osivo vyrobené z viacklíčkového osiva

Obsah celkových cukrov

Viď: Obsah cukru

Obsah cukru

c) Očisťený obsah cukru Relatívny ukazateľ pre podiel cukru v repe, ktorý je za štandardných podmienok získateľný vo výrobnom procese ako biely cukor

Obsah cukru

b) Obsah celkových cukrov Pojem "Obsah celkových cukrov" sa má používať pri aplikácii na technické produkty so značným podielom iných cukrov než sacharózy (napr. tekuté cukry). Číselný údaj len so špecifikáciou analytickej metódy, nejčastejšie se vyjadruje ako sacharóza alebo invertný cukor. "Celkový cukor" nie je žiadny pojem

Obsah cukru

a) Obsah sacharózy Všeobecne sa určuje polarimetricky (viď: polarizácia). Ak sa použije pojem "Obsah cukru" v tomto zmysle, neberie se v úvahu, že môžu byť prítomné mimo sacharózy aj iné cukry. Číselný údaj len so špecifikáciou analytickej metódy."

Obsah kryštálu

Hmotnostný zlomok kryštálov v cukrovine

Obsah necukrov

Rozdiel medzi obsahom sušiny a obsahom cukru v zmysle vysvetliviek a a b u hesla "Obsah cukru" Ak sa určuje obsah necukrov s použitím obsahu celkových cukrov, potom sa tento obsah vypočíta ako súčet všetkých prítomných cukrov. Číselných údaj len s označením metódy. Pripomienka: pri tejto definícii sa neberie v úvahu, že pri sušení môže dôjsť k strate nie len, ale aj iných prchavých látok.

Obsah nesacharóz

Rozdiel medzi obsahom sušiny a sacharózy Číselné údaje len s odkazom na analytickú metódu. Pripomienka: pri tejto definícii se neberie v úvahu, že pri sušení môže dôjsť ku strate nie len vody, ale aj iných prchavých látok

Obsah popola

Číselný údaj len s označením analytickej metódy (síranový popol, uhličitanový popol, konduktometrický popol)-viď 1.5.2.3

Obsah sacharózy

Viď: Obsah cukru Číselné údaje len s vyznačením analytickej metódy

Obsah sušiny

Číselný údaj len so špecifikáciou analytickej metódy (gravimetricky, refraktometricky, areometricky)

Očistený obsah cukru

Viď: Obsah cukru, očistený

Očkovacia suspenzia

Suspenzia s definovaným počtom kryštálov ako základ pre kontrolovaný rast kryštálov k docieleniu žádúceho rozdelenia veľkosti kryštálov

Očkovanie

Mechanický alebo tepelný zásah za účelom vzniku kryštalizačných zárodkov Nie: Očkovanie šokom alebo šokovanie

Očkovanie

Vnesenie definoveného počtu úlomkov kryštálov vo forme slurry za účelom rastu kryštálov

Odlučovač chrastu

Zariadenie k odlúčeniu rastlinných prímesí plávajúcich na povrchu plaviacej alebo pracej vody Nie: Lapač buriny

Odlučovač korienkov

Aparát k oddeľovaniu úlomkov repy, predovšetkým korienkov z plaviacích a pracích vôd Nie: "Lapač korienkov""

Odlučovač kvapiek

Zariadenie k odlúčeniu siropa alebo cukroviny z brýdovej pary zo zrniča Nie: "Lapač šťavy" alebo "Hodek""

Odlučovač piesku

Nie: "Odpieskovač""

Odlučovač zeminy

Príklad: kotúčový odlučovač, tyčový bubon, vibrátor Nie: Odlučovač nečistôt alebo lapač nečistôt

Odnučovaný sirup

Sirup oddelený z cukroviny nučovaním Nie: Nučová skúška

Odparovací stupeň

Odparovací aparát (aparáty) pod daným tlakom topnej pary (napr. 1. stupeň, 2. stupeň)

Odparovacia sušiareň

Sušenie odparovaním bez prítomnosti inertných plynov

Odparovák

Odstredený sirup

Sirup oddelený z cukroviny v laboratórnej odstredivke Odstredivková vzorka

Odstredivka

Odťah surovej šťavy

Hmotnosť šťavy odobranej z difúzora na dalšie spracovanie, vztiahnutá na hmotnosť spracovanej repy Číselný údaj nejčastejšie v percentách

Odtok

Nadradený pojem pre všetky sirupy odpadajúce pri odstreďovaní

Optimálna alkalita

Viď: Alkalita, optimálna

Osivo, geneticky jednoklíčkové

Osivo geneticky jednoklíčkových odrôd Tiež: "Osivo monogermné""

Osivo, jednoklíčkové

Spoločný pojem pre obrusované osivo a geneticky jednoklíčkové osivo

Osivo, kalibrované

Osivo upravené mechnicky a osievaním na jednotnú veľkosť

Osivo, obalované

Osivo upravované obalovaním na jednotnú veľkosť

Plaviaca voda

Voda k transportu repy

Plnohodnotné rezky

Viď: Rezky, plnohodnotné

Podiel drte

Podiel rezkov kratších než 1 cm

Polarizácia

V cukrovarníckej analytike vžité označenie pre optickú otáčavosť cukrovarníckého produktu v %, zmeranú za definovaných podmienok (ICUMSA), vztiahnutú na otáčavosť čistej sacharózy, meranú za rovnakých podmienok Číselné údaje v °Z. Nie: a) Polarizovanie, b) Polarizačný cukor, c) Polarizát, Polarizačná kvapalina. Namiesto toho: a) merať, určiť

Pozmetaný cukor

Hotové produkty (biely cukor, surový cukor ai.), ktoré sa pre nedostačujúcu akosť musia vrátiť do výrobného procesu Nie: Špinavý cukor""

Pračka repy

Príklad: trysková pračka, hrablová pračka, bubnová pračka, cyklonová pračka Nie: "Pranie repy""

Pranie repy

Prevádzkový úsek alebo stanica k čisteniu repy

Presýtenie, kritické

Presýtenie, pri ktorom sa začnú tvoriť zárodky Nie: "Začiatok tvorby jemného zrna"

Prilnutá zemina

Zemina prilpnutá na repe, vztiahnutá ku hmotnosti čistej (zeminy zbavenej) repy

Prirodzená alkalita

Viď: Alkalita prirodzená

Prizma

Navršená repa na poli, chránená proti vplyvom počasia Nie: "Repná hromada""

Proces kryštalizácie odparovaním

Priebeh odparovacej kryštalizácie diskontinuálne

Rafináda

Obchodné označenie pre biely cukor veľmi vysokej kvality

Rafinovanie

Prekryštalizovanie

Redukujúce látky

Viď: Látky, redukujúce

Repa

Skrátené označenie pre koreň rastliny cukrovej repy. Botanicky: zhrubnutý hlavný koreň s hypokotylom, slúžiaci k ukladaniu rezervných látok

Repa, alterovaná

Repa so sníženou spracovateľnosťou, spôsobenou vonkajšími vplyvmi Ak je požadovaný presný popis, má sa používať výraz "Repa poškodená mrazom" (nie: "zmrznutá repa")"

Repa, rozvetvená

Repa s viacero než s jedným kolovým koreňom

Repná fréza

Zariadenie k príprave repnej kaše z jednotlivých riep

Repná kaša

Vzorka repy ve forme kaše pripravená špeciálnym spôsobom pre analýzu

Repná píla

Zariadenie k príprave repnej kaše

Repná zemina

Zemina, ktorá je dopravovaná do továrne s repou

Repné čerpadlo

Špeciálne rotačné čerpadlo k doprave repy a vody

Repný korienok

Dolná, silne zúžená časť repy

Rezačka

Nie: "Stroj na rezky""

Rezačkové nože

Nože určené k nasadeniu do nožových vložek

Rezkolisová voda

Tekutina odtekajúca z rezkolisov

Rezky

Repa rozrezaná v rezačke Nie: "Rezy""

Rezky, plnohodnotné

Obchodný názov pre sušené nevysladené rezky (tiež lisované) určené na odbyt

Rezky, vysladené

Rezky po opustení difúzora

Rozdelovacie miešadlo

Zariadenie k rozdeľovaniu cukroviny pred odstredivkami Nie: "Mixér""

Rozvetvená repa

Viď: Repa, rozvetvená

Rýchlosť rastu kryštálov

Prírastok hmotnosti kryštalizátu vztiahnutý na čas a plochu povrchu, ktorá je k dispozícii

Sacharóza

V chemii najpoužívanejší triviálny názov pre a-D-Glucopyranosyl-b-D-fructofuranosid Z ostaných triviálnych názvov se nemá používať v oblasti repných cukrovarov "Trstinový cukor" pre možnú zámenu s cukrom z cukrovej trstiny (porovnaj tiež "Repný cukor" ako označenie pre cukor z cukrovej repy)"

Saturácia

Pracovná operácia čistenia šťavy, pri ktorej sa uvádza do čerenej šťavy plyn obsahujúci CO2 (napr. 1. saturácia, 2. saturácia)

Saturácia čerením

Jedna z oparácií čistenia šťavy, pri ktorej sa uvádza do šťavy súčasne vápno a oxid uhličitý

Saturačné vápno

Viď: Saturačný kal

Saturačný kal

Zrazenina vzniklá účinkom vápna a oxidu uhličitého, ktorá v zmesi s väčším alebo menším množstvom kvapaliny nadobúda kalovitú konzistenciu Krátko: Kal

Saturačný plyn

Plyn s vyšším obsahom oxidu uhličitého k použitiu pri saturácii, plyn z vápennej pece

Saturovať

Uvádzanie plynu obsahujúceho oxid uhličitý do čerenej šťavy

Sírenie

Uvedenie oxidu siričitého (v trstinovom cukrovarníctve tiež pracovné operácie čistenia šťavy)

Sirup

Nadradený pojem pre cukorné roztoky vyššej koncentrácie Nie: "Roztok" alebo "Šťava""

Skladovaná repa

Uskladnená repa (v protiklade k čerstvo zobratej repe)

Škodlivá kyselina kremičitá

Viď: Kyselina kremičitá, škodlivá

Škodlivý dusík

Viď: Dusík, škodlivý

Splachovacia hubica

Pohyblivo umiestnená tryska k postrekovaniu a/alebo plaveniu repy

Splachovanie

Vykládka repy vodným prúdom

Šťava

Nadradený pojem pre vodný roztok cukru a necukrov za účelom rastu kryštálov

Straty difúziou

Podiel privedeného cukru, ktorý nieje obsiahnutý v surovej šťave, vztiahnutý na masu repy

Stupeň difúzie

Cukor obsiahnutý v surovej šťave vztiahnutý k (hmotnosti) privedeného cukru

Surová šťava

Šťava získaná z difúzora, určená k ďaľšiemu spracovaniu

Surový cukor

Kryštalický cukor menšej čistoty ako konečný výrobok v surovárňach alebo medzivýrobok v zmiešaných závodoch s výnimkou zadinového cukru Označenie jednotlivých surových cukrov arabskými číslicami zodpovedá klesajúcej čistote (napr. surový cukor 1, surový cukor 2)

Sušené rezky

Usušené lisované rezky (tiež lisované)

Sušené rezky, dodatočne melasované

Usušené lisované rezky s prídavkom melasy po sušeniu (tiež lisované)

Sušené rezky, melasované

Obchodný pojem pre zmes sušených rezkov a melasy v súlade s predpismi o krmivách (tiež lisované)

Sušené rezky, vopred melasované

Lisované rezky s prídavkom melasy pred sušením (tiež lisované)

Sušiareň s nízkou teplotou

Odparovacia sušiareň so sušením v oblasti nízkych teplôt

Sušiareň s vysokou teplotou

Odparovacia sušiareň so sušením v oblasti vysokých teplôt

Sušina

Vo väčšine prípadov zodpovedá bezvodej látke

Suspenzia kryštálov

Zmes z kryštálov a sirupov

Švédske číslo

Viď: Číslo švédské

Ťažká šťava

Koncentrovaná šťava po odparovaní

Ukládka repy

Zásoba repy na primerane upravených plochách v okolí továrne Nie: "Repné silo""

Vetranie skladovanej repy

Pretlačovanie vzduchu k udržaniu žiadanej teploty pri skladovaní

Viacklíčkové osivo

Viď: Osivo viacklíčkové

Voda k doprave kalu

Voda slúžiaca k hydraulickej doprave saturačného kalu a/alebo repnej zeminy

Vopred melasované sušené rezky

Viď: Sušené rezky, vopred melasované

Vstreková voda

Voda na vstrekovú kondenzáciu

Vybehlice

Rastliny cukrovej repy kvitnúce a dozrievajúce už v prvom vegetačnom roku

Vykrývanie

Omývanie kryštálov sirupom, vodou alebo parou pri odstreďovaní

Vyparovacia sušiareň

Sušenie vyparovaním v prítomnosti inertných plynov

Vysladené rezky

Viď: Rezky vysladené

Vysúšanie

Odparovacia kryštalizácia na konci naťahovania až po dosiahnutí predpísaného obsahu sušiny hotovej kryštalizácie Historický pojem

Vznik zárodkov

Vznik nových malých kryštálov schopných rastu

Vzorkovač repy

Vpichovacie zariadenie k odberu vzoriek repy z dodávky

Zadinový cukor

Cukor nízkej čistoty z posledného kryštalizačného stupňa v zmiešaných závodoch alebo v surovárňach

Zahusťovací filter

Aparát na skoncentrovanie zrazeniny v kalnej šťáve filtráciou

Zelený sirup

Sirup vznikajúci pri odstreďovaní cukroviny

Zrastlice

Útvar vzniknutý zrastom viacerých kryštálov Nie: Konglomerát, Aglomerát alebo Drúza

Zrezanie

Oddelenie hlavy repy, ktorá nieje vhodná pre hospodárne získavanie cukru

Zrnič

Aparát k prevedeniu kryštalizácie odparováním Nie: "Varostroj""