Zuckertechnische Fachausdrücke

 

This term is

Enter search term

 

term

 

description

comment

affinad

Genom affinering renat socker (C-socker)

affinera

Framställning av fyllmassa genom blandning av socker och sirap med efterföljande centrifugering, eventuellt med däckning

alkalitet, effektiv

Mått för saftens alkalitet efter saftreningen Ernås genom titrering av slamsaft 1 till pH=9,25 med avgrag för totalhårdheten"

alkalitet, naturlig

Som "effektiv alkalitet" Titrering till pH=8,2 (fenolftalein)"

alkalitet, optimal

Alkalitet i filtratet från slamsaft 2 vid karbonatation till minimal kalciumhalt

ämnen, reducerande

ångtork

Torkning genom avdunstning utan närvaro av inertgaser

askhalt

avspolning

Lossning av betor med vattenstrålar

beta

Kort benämning för sockerbetsplantans rot

betblast

Inom lantbruket: Betblast med nacke

betfrö, monogermt

Frö som är genetiskt monogermt

betfrö, pelletterat

Genom inbakning erhållit betfrö med identisk storlek

betjord

Jord som kommer till fabriken med betorna

betkniv

Speciella knivar för insättning i skärmaskiner

betlager

Betförråd på speciellt anpassade ytor på fabriksområdet

betmos

För analys speciellt berett betprov i mosform

betmosfräs

Apparat för framställning av betmos ur enstaka betor

betmossåg

Apparat för framställning av betmos

betnacke

Se "betnacke""

betnacke

Gemensam bas för sockerbetans blast. Botaniskt: Epikotyl

betprovtagare

Anordning för betprovtagning ur lass

betprovtvätt

T.ex. dystvätt, omrörartvätt, trumtvätt, cyklontvätt

betpump

Specialpump för betor och blast

betsvans

Nedre delen av betan

betsvansavskiljare

Apparat för att avlägsna betbitar, övervägande svansar, ur sväm- och tvättvatten

bettvätt

Processavsnitt för tvättning av betor

blad

Se "betblast""

blastfångare

Apparat för att avlägsna växtdelar från ytan i svämm- och tvättvattnet

centrifug

centrifugsirap

Från en fyllmassa i en laboratoriecentrifug avskiljd run-off sirap

cykeltid

a) Vid indunstningkristallisation: Tiden från indragets början till nästa indrag. b) Tiden från starten av fyllningen av en centrifug till nästa fyllning

däcka

Tvättning av kristallerna i centrifugen med vatten, sirap eller ånga

dekantat

dekantör

Apparat för koncentrering av fällningen i slamsaften genom sedimentering

direkttorkning

Torkning genom avdunstning med närvaro av inertgaser

effektiv alkalitet

Se "alkalitet effektiv""

eftermelasserad torkad betsnitsel

Se "torkad betsnitsel, eftermelasserad""

efterprodukt

Socker med lägre renhet från sista kristallisationssteget i strö- och råsockerfabriker

extraherad snitsel

Se "snitsel extraherad""

extraktion

Förfarande för saftutvinning ur sockerbetor

extraktionsförlust

Andelen infört socker, som inte återfinns i råsaften, angiven som andel av betmassamängden

extraktionsutbyte

Sockerinnehåll i råsaften angiven som andel av av infört socker

fallvatten

Vatten ut ur en insprutningskondensor

färg

Under bestämda förhållanden erhållen extensionskoefficient multiplicerad med faktorn 1000

färgtyp

Mätetal för visuell bedömning av vitsocker

finandel

Andelen snitsel mindre än 1 cm långa

finkorn

Kristaller och kristallaggregat av oönskad storlek

finkornsbildning

Nybildade små kristaller med tillväxtmöjlighet

förmelasserad torkad betsnitsel

Se "torkad betsnitsel, förmelasserad""

förstörda betor

Se "betor förstörda""

förstörda betor

På grund av yttre påverkan, för upparbetning, mindre goda betor

förtjockarfilter

Apparat för koncentrering av fällningen i slamsaften genom filtrering

fröstockar

Under första vegetationsåret blommande sockerbetsplantor

fyllmassa

Kristallsuspension med hög kristallhalt

fyllmassa

Blandning av kristaller och sirap

fyllmassasnäcka

Fördelningsanordning för fyllmassa innan centrifugerna

greniga betor

Se "betor greniga""

greniga betor

Betor med mer än en pålrot

grönsirap

Vid centrifugering av fyllmassa erhållen sirap

högtemperaturtork

Torkning genom avdunstning i högtemperaturområdet

icke sackaros

Substanser i råvaror och produkter förutom sackaros och vatten

icke sackarosämnen

Se "icke socker""

icke sackaroshalt

Differensen mellan torrsubstanshalten och sackaroshalten

icke socker

Brukligt samlingsbegrepp för samtliga substanser förutom socker och vatten i råvaror och produkter

icke sockerämnen

Se "icke socker""

icke sockerhalt

Differensen mellan torrsubstanshalten och sockerhalten

indrag

Vid kristallisationen tillför sirap, lösning eller suspension

indunstningsapparat

indunstningssteg

Under förutbestämt ångtryck arbetande indunstningsapparat (t ex 1:a led, 2:a led). Kondensatbenämningen sker i likhet med brüdenbenämningen anpassade till leden.

instramning

Indunstningkristallisation efter avslutat saftindrag för att nå föreskriven torrsubstanshalt i den färdiga fyllmassan

invertsocker

Blandning av lika delar glukos och fruktos uppstår genom hydrolys av sackaros (invertering)"

jordavskiljare

Exempel: Rollenrost, trumma, vibrator

jordhalt

På betor sittande jord, angiven som andel av rena (jordfria) betor

kalkning

Steg i saftreningen i vilket bränd kalk eller kalkmjölk tillföres saften (också förkalkning, huvudkalkning,efterkalkning - se 9.1.2

kalkningskarbonatation

Steg i saftreningen i vilket kalk och koldioxid tillföres saften samtidigt

kandisocker

Efter ett speciellt kristallisationsförfarande erhållet socker med stora kristaller

karbonatation

Steg i saftreningen i vilket koldioxid tillföres den kalkade saften (t.ex 1:a karbonatationen 2:a karbonatationen"

karbonatationsgas

Gas med förhöjd koldioxidhalt för användning i karbonatationen kalkugnsgas"

karbonatera

Införande av koldioxidhaltig gas i den kalkade saften

kiselsyror, skadliga

Andelen kiselsyror i kalkstenen, som under 2:a karbonatationens betingelser går i lösning

knivlådor

Lådformad knivlåda, som monteras i skärskivan eller trumman i skärmaskinen

kokånga

Ånga erhållen vid indunstningskristallisation

kokfas

Fas i den diskontinuerliga indunstningskristallisationen

kokpanna

Apparat för genomförande av indunstningskristallisation

koktid

Tiden från ångpådrag till avstängning av ångan inom cykeltiden

kornfot

Suspension med definierat antal kristaller som bas för kontrollerad kristalltillväxt för att nå önskad kristallstorleksfördelning

kornsättning

Tillsättning av slurry med definierat antal kristaller för att åstadkomma kristalltillväxt

kristall

kristallaggregat

Aggregatbildning från flera kristaller

kristallhalt

Viktandel kristaller i fyllmassan

kristallisation

Finkornsbildning och tillväxt av kristaller och kristallaggregat

kristallisationshastighet

Vid varje tidsenhet bildad kristallmassa

kristallisationsschema

Fastläggande av kristallisationsstegen i sockerutvinningen

kristallmassa

Vid kristallisation erhållen kristallmassan

kristalltillväxtshastighet

Tillväxten av kristallympen kopplad till tiden och tillgänglig kristallyta

kritisk övermättning

Se "övermättnad, kritisk""

kväve, skadligt

Andelen kväveföreningar i sockerbetorna som vid upparbetningen hamnar i melassen och därmed verkar melassbildande

kylkristallator

Apparat för att genomföra kylkristallisation

kylkristallisation

Kristallisation genom kylning av kristallsuspensionen

kylkristallisationseffektivitet

Skillnaden i modersirapens renhet i fyllmassan vid start respektive slut av kylningskristallisationsprocessen

lagrade betor

Lagrade betor (i motsats till nyupptagna betor)

lågtemperaturtork

Avdunstningstorkning i det lägre temperaturområdet

luftning av betlager

Luftgenomblåsning för att nå önskad lagringstemperatur

maisch

Apparat med rörverk inom området kristallisation för att lagra eller tillverka en fyllmassa

mättningsvatten

Vatten för insprutningskondensation

melass

Efterproduktsavsving

melass

Melass som motsvarar gällande försäljningsvillkor

mellaserad torkad betsnitsel

Se "torkad betsnitsel, melasserad""

mindre förpackningar

Förpackningar upp till 10 kg

monogermt betfrö

Se "monogermt betfrö""

monogermt betfrö

Se "betfrö, monogermt""

monogermt betfrö

Samlingsbegrepp för precisions- och monogermt frö

multigermt betfrö

Se "betfrö, multigermt""

nackning

Avlägsnande av de för kommersiell sockerutvinning ej ägnade betnackarna

naturlig alkalitet

Se "alkalitet naturlig""

nutschsirap

Avskiljd sirap i fyllmassa genom nutschning

opressad betmassa

Kommersiell benämning på den delvis avvattnade urlakade betsnitseln

optimal alkalitet

Se "alkalitet optimal""

övermättnad, kritisk

Övermättnad vid vilken finkorn börjar bildas

pelletterat betfrö

Se "betfrö pelletterat""

polarisation

Beteckning för optisk vridning för en produkt i sockerindustrin i procent, uppmätt under definierade betingelser (ICUMSA)

pressaft

Genom pressning erhållen betcellsaft

pressmassa

Pressad extraherad snitsel

pressvatten

Från betmassapressarna avskiljd vätska

pressvattenpylp

Delar av urlakad snitsel i pressvattnet

raffinad

Kommersiellt uttryck för strösocker med mycket hög renhet

raffinera

Omkristallisera

råsaft

I extraktionsanläggningen ur sockerbetor utvunnen saft för vidare upparbetning

råsaftavdrag

Mängden utvunnen saft i extraktionsanläggningen beräknad på införd betmängd

råsaftpylp

Små betrester i råsaften

råsocker

Kristalliserat socker av lägre renhet än i färdigprodukt i en vitsockerfabrik eller som mellanprodukt i vitsockerfabriker med undantag av efterprodukter

reducerande ämnen

Se "ämnen reducerande""

renhet

Sockerhalt, beräknad på torrsubstanshalten

retursocker

Färdigprodukt(vitsocker, råsocker osv) som pga otillräcklig kvalitet i produktionsprocessen måste tas tillbaka

sackaros

Inom kemin brukligt trivialnamn för a-d-glukopyranosyl-b-d-fruktofuranosid

sackaroshalt

a) sackaroshalt

sackaroshalt

Se "sockerhalt""

saft

Samlingsnamn för vattenhaltig lösning av socker och icke- socker från växter

saftavskiljare

Apparat för avskiljande av sirap eller fyllmassa ur kokbrüden

saftrening

Delvist avlägsnande av icke-socker från råsaften i ledet att nå en temperaturstabil tunnsaft

sållat betfrö

Betfrö med enhetlig storlek som erhållits genom mekanisk bearbetning och sållning

sandavskiljare

silintal

Längden av 100 g smulfri snitsel i m som mått på den specifika ytan resp. snitselgrovleken

sirap

Begrepp för all sirap från centrifugerna

sirap

Övergripande begrepp för sockerlösningar med högre koncentration

skadlig kiselsyra

Se "kiselsyror, skadliga""

skadligt kväve

Se "kväve, skadligt""

skållning

Styrd behandling av betans cellväggar, mestadels genom värmebehandling, för att möjliggöra extraktionsarbetet

skärmaskin

slam

Se "slamkoncentrat""

slamdamm

Jorddamm för lagring av slam

slamkoncentrat

Med kalk och koldioxid utfälld fällning som i blandning med mer eller mindre vätska får slamhaltig koncistens

slamkoncentrat

Slamsaft ur vilken mer eller mindre vätska avlägsnats

slamsaft

Grumlighet bestående av saft och karbonatationsfällning (t ex slamsaft 1, slamsaft 2)

slamtransportvatten

Vatten för transport av karbonatationsslam och/eller betjord

slipat enkornsfrö

Tekniskt monogermt betfrö framställt ur multigermt betfrö

smältsaft

Lösning av däckat eller affinerat socker

snitsel

Betor som skurits i skärmaskinerna

snitsel, extraherad

Snitsel som lämnar extraktionsanläggningen

snitselfaktor

Viktsförhållandet i snitseln mellan snitsel med längden > 5 cm och längden < 1 cm

snitselfaktor

Se "snitselfaktor""

snitselmaisch

Del i extraktionsanläggningen

socker

Beteckning för disackariden sackaros och produkt i sockerindustrin, som i all väsentlighet består av sackaros

sockerbrukskalk

Se "sockerbrukskalk""

sockerbrukskalk

Slamkoncentrat i kommersiell form

sockerkokning

Kristallisation genom indunstning av lösningsmedlet

sockerkokningseffektivitet

Differensen mellan fyllmassekvoten och sirapskvoten

sockerkokningsförlopp

Kokförloppet vid satsvis kokning från indragets början till instramningens slut"

stenfångare

storlekssorterat betfrö

Se "sållat betfrö""

strösocker

Kristalliserat socker med hög renhet

svämkanon

Rörligt monterad dysa för spolning och/eller insvämning av betor

svämränna

Ränna för transport av betor med hjälp av svämvatten

svämvatten

Vatten för bettransport

svämvattenpartiklar

Små bet- och växtdelar i svämvattnet

svavling

Tillsättning av svaveldioxid (i rörsockerindustrin även processteg i saftreningen)

täckt betstuka

Mot väder skyddat betlager på fältet

tillsatsvatten

I extraktionsanläggningen till pressvattnet tillfört förbehandlat vatten

tjocksaft

Koncentrerad saft efter indunstningen

torkad betsnitsel

Torkad pressmassa

torkad betsnitsel (ej extraherad)

Se "torkad betsnitsel (ej extraherad)""

torkad betsnitsel (ej extraherad)

Kommersiellt begrepp för torkad ej extraherad snitsel (också pressad)

torkad betsnitsel, eftermelasserad

Torkad pressmassa med melasstillsats efter torkningen

torkad betsnitsel, förmelasserad

Pressmassa med melasstillsats innan torkningen

torkad betsnitsel, melasserad

Kommersiellt begrepp, i likhet med fodermedel-VO, för blandningen av torkad betsnitsel och melass

torrämne

torrämneshalt

totalsockerhalt

Se "sockerhalt""

totalsockerhalt

b) totalsockerhalt

totalsyror

Relativt värde för anjonhalten i betor respektive mellanprodukter erhållna under bestämda förhållanden

tunnsaft

Renad saft innan indunstningen

utvinnbart socker

c) utvinnbart socker

utvinnbart socker

Se "socker utvinnbart""

våt avlastning

Lossning av beta genom avspolning

vitsirap

Vid däckning erhållen sirap

ympa

Mekanisk eller termisk påverkan för att åstadkomma kristallbildning